ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

          1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล <<ประกาศรายชื่อ>>

          2. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล <<ประกาศรายชื่อ>>