ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล <<ประกาศรายชื่อ>>

          2. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล <<ประกาศรายชื่อ>>