48596

            วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี และ นายอนุ  เมฆฉาย สัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

S 15450165

               วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายไพรัตน์  รุ่งสว่าง พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ทศพันธ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี จำจำนวน 13 ตัว ทั้งนี้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

91226

                       25 ก.ค.64 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยน.ส.อรอุมา วงษ์ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้การรักษาโคป่วยอาการคล้ายโรคลัมปีสกิน จำนวน 6 ตัว ที่ม.4,5 ต.คูขวาง และ ม.4 ต.คูบางหลวง

58789

               26 กรกฏาคม.2564 ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  มอบให้นายอนุ เมฆฉาย สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา พร้อมด้วยนายเมธา ขันติไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาตรีระดมเล็ก อาสาปศุสัตว์ ไปตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยง โค ให้ความรู้ และให้ยาฆ่าเชื้อ ปฏิชีวนะ การป้อง ควบคุมเชื้อโรคลัมปีสกิน ณ ม.1ต.บึงคอไหอ.ลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  2 ราย มีโค 6 ตัว

 

10447

                       23 ก.ค.64 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้การรักษาโค ที่มีอาการป่วยคล้ายโรคระบาดลัมปี สกิน ในเขตพื้นที่ตำบลคูขวาง หมู่ 4 ,5  ตำบลคูบางหลวง หมู่ 4 และตำบลหน้าไม้ หมู่ 1 รวมเกษตรกรที่ได้รับบริการ จำนวน 4 ราย โคที่ได้รับการรักษา จำนวน 16 ตัว 

เนื้อหาอื่นๆ...