ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่หน่วยงาน ถนนติวานนท์-บางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  12000  โทรศัพท์. ๐ ๒๙๖๗ ๙๗๗๐ - ๓ โทรสาร. ๐ ๒๙๖๗ ๙๗๗๒