25641209 

    

 

ภาพจัดทำโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี