48596

            วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี และ นายอนุ  เมฆฉาย สัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี