S 15450165

               วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายไพรัตน์  รุ่งสว่าง พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ทศพันธ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ตรวจเยี่ยมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี จำจำนวน 13 ตัว ทั้งนี้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี