97313
   
 
        วันที่  6  กรกฎาคม 2564  นายอดิศร  ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าร่วมตรวจรับรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย  เลือกใช้สินค้า Q ปี 2564  จังหวัดปทุมธานี  กับหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  สนง.ประมงจังหวัดปทุมธานี  สนง.สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปทุมธานี  ณ  ร้านอาหารบ้านเชือก  ตำบลท้ายเกาะ  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  โดยพิจารณาจากการใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์ OK จากกรมปศุสัตว์  ข้อกำหนดความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหาร  จุดจำหน่ายอาหาร  บุคคลากร  ที่เก็บวัตถุดิบ  ตลอดจนการรับวัตถุดิบ  จากการตรวจรับรองร้านอาหาร ในเบื้องต้น ผลการตรวจเป็นไปตามข้อกำหนด  และจะเสนอต่อคณะผู้ตัดสินใจให้การรับรองต่อไป
                 
 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัคว์จังหวัดปทุมธานี  (ภาพ ปศจ.ปท. 6 ก.ค. 64)