87703
   
 
            วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมยศ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับ นายนิยม ดาวศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ นายจงเจริญ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง และนายอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ ประเภทโค กระบือ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ของบริษัท พ. บางกอกฟาร์ม จำกัด เลขที่ 999 ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้รวบรวมผลการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน นำเรียนผู้อำนวยการกองสารวัตรต่อไป                 
 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัคว์จังหวัดปทุมธานี  (ภาพ ปศจ.ปท. 6 ก.ค. 64)