58789

               26 กรกฏาคม.2564 ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  มอบให้นายอนุ เมฆฉาย สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา พร้อมด้วยนายเมธา ขันติไชย เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาตรีระดมเล็ก อาสาปศุสัตว์ ไปตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยง โค ให้ความรู้ และให้ยาฆ่าเชื้อ ปฏิชีวนะ การป้อง ควบคุมเชื้อโรคลัมปีสกิน ณ ม.1ต.บึงคอไหอ.ลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  2 ราย มีโค 6 ตัว